Hội Điện ảnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật' năm 2021

(TGĐA) - Hội Điện ảnh Việt Nam thành lập Hội đồng cấp cơ sở của Hội để tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của hội viên đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (GTHCM), Giải thưởng Nhà nước (GTNN); sau đó lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị lên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước để tiếp tục xem xét, quyết định.

hoi dien anh tie p nhan ho so de nghi xet tang gia i thuo ng ho chi minh gia i thuo ng nha nuo c ve van ho c nghe thuat nam 2021 'Thầu Chín ở Xiêm' nhận giải A tại Lễ trao giải của bộ Quốc Phòng
hoi dien anh tie p nhan ho so de nghi xet tang gia i thuo ng ho chi minh gia i thuo ng nha nuo c ve van ho c nghe thuat nam 2021 BCH Hội Điện ảnh Việt Nam họp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Hội, Ngày Điện ảnh Việt Nam 2020 và Giải thưởng Cánh diều 2019

Đối tượng và điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Tác phẩm, cụm tác phẩm (kịch bản và phim điện ảnh, truyền hình các thể loại: tài liệu, khoa học, hoạt hình và truyện); công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về điện ảnh đã được công bố và sử dụng rộng rãi dưới các hình thức công chiếu, phát sóng, xuất bản, triển lãm, bài giảng… Các tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng GTHCM, GTNN phải là tác phẩm không bị tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả từ khi được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng giải thưởng. Bên cạnh đó, tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đã được tặng GTNN thì không được kết hợp với tác phẩm, cụm tác phẩm và công trình, cụm công trình khác để đề nghị xét tặng GTHCM.

hoi dien anh tie p nhan ho so de nghi xet tang gia i thuo ng ho chi minh gia i thuo ng nha nuo c ve van ho c nghe thuat nam 2021

Đối tượng được làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Tác giả, đồng tác giả (kịch bản, công trình); đạo diễn, đồng đạo diễn chính tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam đang công tác trong và ngoài đơn vị, cơ sở công lập hoặc đã nghỉ hưu. Trường hợp tác giả đã mất thì người đại diện hợp pháp của tác giả hoặc Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật nơi tác giả là hội viên (sau khi đã thống nhất với người đại diện hợp pháp của tác giả) đăng ký tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng GTHCM, GTNN.

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Đối với tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh phải đạt các tiêu chuẩn: Tác giả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt pháp luật Việt Nam. Đã được công bố, sử dụng dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác kể từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mùng 2 tháng 9 năm 1945. Thời gian công bố tối thiểu là 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hoặc Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Và không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng từ năm 1993 trở về trước: Có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có giá trị đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật.

Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng sau năm 1993: Có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có giá trị đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật: Đã được tặng Giải Vàng, Giải A, Giải Nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc Giải thưởng cao nhất của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng giải cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín.

Đối với tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước: Tác giả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật được xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt pháp luật Việt Nam. Đã được công bố, sử dụng dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác kể từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mùng 2 tháng 9 năm 1945. Thời gian công bố tối thiểu là 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hoặc Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng từ năm 1993 trở về trước: Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có giá trị xuất sắc về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật.

Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng sau năm 1993: Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có giá trị xuất sắc về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật: Đã được tặng Giải Nhất, Nhì, Ba (Giải A, B, C hoặc Giải Vàng, Bạc, Đồng) tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc được tặng Giải Nhất, Nhì, Ba (Giải A, B, C hoặc Giải Vàng, Bạc, Đồng) của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng giải thưởng chính tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Để được xét tặng GTHCM, GTNN về văn học nghệ thuật năm 2021; tác giả, đồng tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả, đồng tác giả, Ban Chấp hành các Hội Văn học nghệ thuật nơi tác giả là hội viên phải có hồ sơ đăng ký tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng.

Thành phần hồ sơ gồm: (01) bản đăng ký tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng GTHCM (theo mẫu số 1a), GTNN (theo mẫu số 1b) có dán ảnh 4x6 của tác giả hoặc đồng tác giả; (01) bản sao hoặc ảnh chụp (in trên giấy A4) phần tiêu đề / generique có tên tác phẩm, tác giả của tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng giải thưởng (hoặc thông tin cụ thể về nơi hiện lưu trữ, mã hồ sơ lưu trữ tác phẩm, công trình) kèm theo các thông tin cơ bản về năm tháng công bố, tóm tắt nội dung tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng giải thưởng; Các bản sao (có chứng thực của cơ quan công chứng nhà nước hoặc của cơ quan, tổ chức trao giải thưởng) Quyết định tặng thưởng hoặc Giấy chứng nhận giải thưởng của tác phẩm, công trình. Mỗi Quyết định tặng thưởng hoặc Giấy chứng nhận giải thưởng nộp (01) bản sao.

Đối với các Quyết định tặng thưởng hoặc Giấy chứng nhận giải thưởng của các tổ chức quốc tế cho tác phẩm, công trình thì phải kèm bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực. Bản sao, ảnh chụp (có chứng thực của cơ quan công chứng nhà nước) các hiện vật, tài liệu khác liên quan đến tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng (nếu có).

Quyền lợi của tác giả, đồng tác giả tác phẩm, công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và trách nhiệm của người làm hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng và cá nhân, đơn vị thẩm định, xác nhận hồ sơ

Về quyền lợi: Tác giả, đồng tác giả tác phẩm, công trình được tặng GTHCM, GTNN về văn học, nghệ thuật được nhận Bằng chứng nhận do Chủ tịch nước tặng, kèm tiền thưởng (do Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL thống nhất hướng dẫn) và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm: Tác giả, đồng tác giả, người đại diện hợp pháp của tác giả, đồng tác giả đề nghị xét tặng GTHCM, GTNN về văn học, nghệ thuật chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc kê khai, đăng ký tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình của mình; Cá nhân, đơn vị xác nhận, thẩm định sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị xét tặng GTHCM, GTNN về văn học, nghệ thuật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Địa điểm và cách thức nhận thông báo và mẫu tờ khai (1a), (1b)

Tại các chi hội nơi hội viên công tác, cư trú (Thông báo và Mẫu tờ khai 1a, 1b do Văn phòng Hội gửi tới Ban chấp hành các chi hội);

Tại Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; Văn phòng Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh - 81 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Thông báo và Mẫu tờ khai 1a, 1b);

Tự sao mẫu tờ khai (1a) và (1b) tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 90 / 2014/NĐ-CP ngày 29 / 9 / 2014 của Chính phủ (có thể tải từ mạng Internet);

Tự sao theo mẫu tờ khai (1a) và (1b) đăng trên Tạp chí "Thế giới điện ảnh'’ và báo điện tử www.thegioidienanh.vn của Hội;

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước: Hồ sơ (01 bộ; trên bìa đề rõ "Hồ sơ đề nghị xét tặng GTHCM/GTNN năm 2021) phải chuyển (tự nộp hoặc theo đường bưu điện) đến Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam – 51 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội/ĐT: 024.394 37504 – 0989555948 hết ngày 15/8/2020.

Mẫu số 1a

Ảnh màu
(4x6) có
đóng dấu
giáp lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH
Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”
về văn học, nghệ thuật năm 2021
-------------

Kính gửi: Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”
về văn học, nghệ thuật – Hội Điện ảnh Việt Nam

1. Thông tin cá nhân
- Họ và tên (khai sinh): ……………………………………Giới tính: ......................
- Bí danh, bút danh ...................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................
- Dân tộc: ..................................................................................................................
- Nguyên quán: .........................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................
- Đơn vị công tác: ......................................................................................................
- Điện thoại: ...............................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
- Số Chứng minh nhân dân: …………… Ngày cấp …………….. Nơi cấp:................

2. Thông tin về gia đình:
Họ và tên Năm sinh Quan hệ gia đình với tác giả Cơ quan công tác Địa chỉ thường trú
Nam Nữ

3. Quá trình công tác:
Thời gian
(Từ tháng, năm ... đến tháng, năm...) Cơ quan công tác Nghề nghiệp, chức vụ

4. Danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đăng ký xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật (tác giả, đồng tác giả đăng ký không quá 05 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình):
- Lĩnh vực đề nghị xét tặng Giải thưởng: ………………………………………… (ghi rõ lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học hoặc Văn nghệ dân gian).
TT Tên và mô tả về tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình Giải thưởng của tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình Tác giả/ đồng tác giả Năm công bố/xuất bản


5. Khen thưởng: (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
Năm Hình thức khen thưởng Cơ quan quyết định khen thưởng

6. Kỷ luật: (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, Chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định).
...................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật./.

(Địa danh), ngày … tháng … năm…. Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh / thành phố
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 1b

Ảnh màu
(4x6) có
đóng dấu
giáp lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH
Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”
về văn học, nghệ thuật năm 2021
-------------

Kính gửi: Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”
về văn học, nghệ thuật – Hội Điện ảnh Việt Nam

1. Thông tin cá nhân
- Họ và tên (khai sinh): ……………………………………Giới tính: ......................
- Bí danh, bút danh ...................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................
- Dân tộc: ..................................................................................................................
- Nguyên quán: .........................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................
- Đơn vị công tác: ......................................................................................................
- Điện thoại: ...............................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
- Số Chứng minh nhân dân: …………… Ngày cấp …………….. Nơi cấp:................

2. Thông tin về gia đình:
Họ và tên Năm sinh Quan hệ gia đình với tác giả Cơ quan công tác Địa chỉ thường trú
Nam Nữ

3. Quá trình công tác:
Thời gian
(Từ tháng, năm ... đến tháng, năm...) Cơ quan công tác Nghề nghiệp, chức vụ

4. Danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đăng ký xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (tác giả, đồng tác giả đăng ký không quá 05 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình):
- Lĩnh vực đề nghị xét tặng Giải thưởng: ………………………………………… (ghi rõ lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học hoặc Văn nghệ dân gian).
TT Tên và mô tả về tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình Giải thưởng của tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình Tác giả/ đồng tác giả Năm công bố/xuất bản


5. Khen thưởng: (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
Năm Hình thức khen thưởng Cơ quan quyết định khen thưởng


6. Kỷ luật: (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, Chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định).
...................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật./.

(Địa danh), ngày … tháng … năm…. Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh / thành phố
(Ký tên, đóng dấu)

hoi dien anh tie p nhan ho so de nghi xet tang gia i thuo ng ho chi minh gia i thuo ng nha nuo c ve van ho c nghe thuat nam 2021 'Thầu Chín ở Xiêm' nhận giải A tại Lễ trao giải của bộ Quốc Phòng
hoi dien anh tie p nhan ho so de nghi xet tang gia i thuo ng ho chi minh gia i thuo ng nha nuo c ve van ho c nghe thuat nam 2021 BCH Hội Điện ảnh Việt Nam họp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Hội, Ngày Điện ảnh Việt Nam 2020 và Giải thưởng Cánh diều 2019

P.V